Při používání této webové stránky bude zachováno vaše soukromí. To znamená, že vaše údaje nebudou sdíleny s nikým mimo agenturu Promotivate Speakers Agency. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu se zásadami GDPR z roku 2018 a byly učiněny všechny přiměřené kroky k udržení zabezpečené databáze.

Zásady

Zásadou agentury Promotivate Speakers Agency je respektovat a chránit soukromí našich uživatelů. Pro splnění těchto zásad se Agentura Promotivate Speakers zavazuje uplatňovat přiměřená opatření k zachování důvěrnosti informací, které jste poskytli v souvislosti s přístupem a používáním této webové stránky (dále jen „stránky“). Agentura Promotivate Speakers Agency také souhlasí s tím, že bude viditelně a srozumitelným jazykem zveřejňovat své specifické zásady ochrany osobních údajů. Agentura Promotivate Speakers Agency neshromažďuje osobní údaje o jednotlivcích s výjimkou případů, kdy je takovými jednotlivci konkrétně a vědomě poskytnuty, a agentura Promotivate Speakers Agency neprodá, nepronajme ani nevymění osobní údaje o našich uživatelích žádné třetí straně.

Použití informací

Agentura Promotivate Speakers Agency používá stránky k odpovědi poskytovat informace o mluvčích, abychom odpověděli na vaše požadavky a pomohli vám s výběrem řečníka pro událost. Můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace budou použity pouze agenturou Promotivate Speakers Agency, aby vás kontaktovala v souvislosti s vaším konkrétním požadavkem (žádostmi).

Sdělování informací

Bez ohledu na naše zásady ochrany osobních údajů může agentura Promotivate Speakers zveřejnit osobní údaje ve zvláštních případech: (1) když máme důvod se domnívat, že zveřejnění těchto informací je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti někomu, kdo může způsobit zranění nebo zasahování (ať už úmyslné nebo neúmyslné) do práv agentury Promotivate Speakers Agency nebo komukoli, kdo by mohl být takovými aktivitami poškozen; (2) když v dobré víře věříme, že to zákon vyžaduje; (3) naší mateřské společnosti nebo jakékoli třetí straně, která může získat agenturu Promotivate Speakers Agency; a (4) v situacích ohrožujících fyzickou bezpečnost jakékoli osoby.

cookie Policy

Cookies používáme z různých důvodů podrobně popsaných na našich stránkách Cookies politika strana. Bohužel ve většině případů neexistují žádné standardní možnosti pro zakázání souborů cookie bez úplného zakázání funkcí a funkcí, které přidávají na tento web. Doporučujeme ponechat všechny soubory cookie, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete nebo ne v případě, že se používají k poskytování služby, kterou používáte.

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Agentura Promotivate Speakers není zodpovědná za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah na těchto jiných webových stránkách, včetně stránek, které mohou indikovat zvláštní vztah nebo „partnerství“ s Agenturou Promotivate Speakers. Agentura Promotivate Speakers Agency nesděluje jedinečné identifikátory osobám odpovědným za odkazované stránky. Odkazované stránky však od vás mohou shromažďovat osobní údaje, když na jejich stránky odkazujete. Toto shromažďování informací nepodléhá kontrole agentury Promotivate Speakers Agency. Aby byla zajištěna ochrana vašeho soukromí, vždy si přečtěte zásady ochrany osobních údajů stránek, které navštívíte, odkazem z tohoto webu

Obsah videa

Tato stránka obsahuje videa, která jsou buď streamována přímo z našeho hostitele, nebo poskytovaná prostřednictvím odkazu na externí obsah na YouTube. Agentura Promotivate Speakers nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah na žádné z těchto jiných webových stránek, včetně stránek, které mohou naznačovat zvláštní vztah nebo „partnerství“ s agenturou Promotivate Speakers. Můžeme se rozhodnout odkazovat na externí obsah ze služby YouTube, který je relevantní pro lidi, které propagujeme na tomto webu. V souladu s podmínkami povolení a práv k videu s YouTube, TOS část 6C uvádí: „Tímto udělujete každému uživateli služby nevýhradní licenci na přístup k vašemu obsahu prostřednictvím služby a na používání, reprodukování, distribuci, zobrazování a provádění takový obsah, který je povolen prostřednictvím funkčnosti služby a podle těchto podmínek služby. ~~ [YouTube TOS část 6C]“ Pokud by kterýkoli jednotlivec nebo organizace zpochybnila propojení agentury Promotivate Speakers Agency s jejich otevřeným obsahem na YouTube, měli by nás o tom okamžitě informovat a odkaz na externí obsah bude odstraněn. Uživatelé YouTube mají také možnost zakázat externí odkazování na svůj obsah na YouTube, pokud si to přejí.

Náš závazek k ochraně soukromí dětí

Zvláště důležitá je ochrana soukromí velmi mladých. Na stránce nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme informace od osob, o kterých víme, že jsou mladší 13 let, a žádná část našich stránek není navržena tak, aby přitahovala někoho mladšího 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nekomunikujte s námi ani nás nekontaktujte.

Jak můžete zkontrolovat nebo opravit své osobní údaje

Agenturu Promotivate Speakers Agency můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +350 20008032 nebo požádat (zavináč) pro-motivate.com, abyste zjistili, zda o vás uchováváme osobní údaje. Pokud o vás máme osobní údaje, poskytneme vám bezplatně čitelnou kopii těchto osobních údajů. Věcné chyby ve vašich osobních údajích, včetně neaktuálních informací, lze opravit zasláním žádosti, která ukazuje naši chybu.

Omezení odpovědnosti duševního vlastnictví

Agentura Promotivate Speakers respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme návštěvníky stránek, aby učinili totéž. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo použito způsobem, který představuje porušení autorských práv, měli byste nám zaslat následující informace ve formě písemného oznámení. Identifikace díla chráněného autorskými právy, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno; Identifikace místa, kde se na Stránkách nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva; Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití sporného materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že jste vlastníkem výhradních autorských práv, která jsou údajně porušena, nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv; Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; a váš fyzický nebo elektronický podpis. Odeslat: Jonathan Curran, generální ředitel. Promotivate Speakers Agency, World Trade Centre, 6 Bayside Road, 1st Floor – Unit 1.02. GX11 1AA, Gibraltar

Telefon  +350 20008032 nebo zeptejte se (zavináč) pro-motivate.com

Poslední aktualizace: duben 2020